به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+3 امتیاز
687 بازدید
در دبیرستان توسط hossain79 (84 امتیاز)
ویرایش شده توسط admin

مقدار $ x $ را بدست آورید

enter image description here

توسط malihe (158 امتیاز)
سوال مربوط به کدام مبحث و کدام پایه هستش؟

2 پاسخ

+1 امتیاز
توسط saderi7 (7,245 امتیاز)
انتخاب شده توسط hossain79
 
بهترین پاسخ

enter image description here

نقاط داده شده را در دستگاه مختصات قرار میدهیم حال مثلث $ \triangle OAB$ را در نظر بگیرید

طبق قضیه فیثاغورث خواهیم داشت :

$$\|AO\| = \sqrt {x^2 + y^2}\\ \|OB\| = \sqrt {(15-x)^2 + y^2}\\ \|AO\|^2 + \|OB\|^2 = \|AB\|^2\\ x^2 + y^2 + x^2 - 30 x + 15^2 + y^2 = 15^2\\ x^2 + y^2 = 15 x\tag{1}$$

و همچنین در مثلث $ \triangle ODC$ خواهیم داشت :

$$\|DO\|^2 + \|OC\|^2 = \|DC\|^2\\ x^2 + (y+5)^2 + x^2 + (y+15)^2 = 10^2\\ 2x^2 + y^2 + 10y + 25 +y^2+30 y + 225 = 100\\ 2x^2 + 2y^2 + 40y + 150 = 0\\ x^2 + y^2 + 20y + 75 = 0\tag{2}$$

از رابطه $(1),(2)$ خواهیم داشت :

$$-20y=15x+75\\ y=-\dfrac{15}{20}x-\dfrac{75}{20}$$ $$ y=-\dfrac{3}{4}x-\dfrac{15}{4}$$

حال در رابطه $(1)$ جایگذاری میکنیم :

$$x^2 + (\frac 34 x + \frac {15}{4})^2 = 15x\\ 16x^2 + (3 x + 15)^2 = 240x\\ 25x^2 + (90-240) x + 225 = 0\\ x^2 -6x + 9 = 0\\ (x-3)^2 = 0\\ x = 3\\ y = -\frac 94 - \frac {15}{4} = -6\\ \|OA\| = \sqrt {3^2 + (-6)^2} = 3\sqrt 5$$
+3 امتیاز
توسط saderi7 (7,245 امتیاز)
ویرایش شده توسط saderi7

enter image description here


ابتدا از نقطه $O$ به نقطه وسط ضلع $AB$ وصل میکنیم و همچنین از نقطه $O$ به وسط ضلع $EC$ وصل میکنیم و چون مثلث $ \triangle AOB $ و $ \triangle COE$ قائم الزاویه است و میدانیم میانه وارد بر وتر نصف وتر است در نتیجه خواهیم داشت :

$$AM=BM=OM=7.5$$ $$EN=NC=ON=5$$

حال یک دایره به مرکز $M$ و شعاع $7.5$ رسم میکنیم و همچنین دایره ایی به مرکز $N$ و شعاع $5$ رسم میکنیم . در میابیم که دو دایره برهم مماس خارج هستند زیرا فاصله بین مراکز آنها برابر مجموع شعاع آنهاست بدین ترتیب نقطه $O$ نقطه اشتراک بین دو دایره است که بر خط $MN$ واقع است .


شکل رو در نظر بگیرید با توجه به شکل خواهیم داشت :

$$\sin (\angle AMO)=\dfrac{AM}{MN}=\dfrac{10}{12.5}=0.8 \to \angle AMO = 53^ \circ $$

حال مثلث $ \triangle ANC$ رو در نظر بگیرید رابطه کسینوس ها رو مینویسیم :

$$x^2=(7.5)^2+(7.5)^2-2(7.5)(7.5)\cos (53^ \circ )=45 \\ x=\sqrt{45}=3\sqrt{5}$$
توسط
انتقال داده شده توسط fardina

یک سوالی که پیش میاید این است که در اثبات saderi7از کجا می گویید که نقاطm,c,nهم خطند! پیشنهاد میکنم اول ثابت کنید که زاویه c_{2} برابر با 45 درجه است ،آن موقع است که اثبات شما قابل قبول است.


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...