به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
130 بازدید
در دانشگاه توسط rooz6868

اعضای s4را به صورت دورهای مجزا نمایش دهید

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط کیوان عباس زاده

$$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} = (1)=(2)=(3)=(4)$$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\1 & 2 & 4 & 3 \end{bmatrix} = (3 \ \ 4)$$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\1 & 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} = (2\ \ 3)$$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\1 & 3 & 4 & 2 \end{bmatrix} = (2\ \ 3\ \ 4)$$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\1 & 4 & 3 & 2 \end{bmatrix} = (2\ \ 4)$$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\1 & 4 & 2 & 3 \end{bmatrix} = (2\ \ 4\ \ 3)$$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\2 & 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} = (1\ \ 2)$$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\2 & 1 & 4 & 3 \end{bmatrix} = (1\ \ 2)(3\ \ 4)$$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\2 & 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} = (1\ \ 2\ \ 3)$$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\2 & 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} = (1\ \ 2\ \ 3\ \ 4)$$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\2 & 4 & 1 & 3 \end{bmatrix} = (1\ \ 2\ \ 4\ \ 3)$$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\2 & 4 & 3 & 1 \end{bmatrix} = (1\ \ 2\ \ 4)$$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\3 & 1& 4 & 2 \end{bmatrix} = (1\ \ 3\ \ 4\ \ 2)$$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\3 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} =(1\ \ 3\ \ 2)$$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\3 & 2 & 1 & 4 \end{bmatrix} =(1\ \ 3)$$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\3 & 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} = (1\ \ 3\ \ 4)$$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\3 & 4 & 1 & 2 \end{bmatrix} = (1\ \ 3)(2\ \ 4)$$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\3 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} = (1\ \ 3\ \ 2\ \ 4)$$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\4 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = (1\ \ 4\ \ 3\ \ 2)$$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\4 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} = (1\ \ 4\ \ 2)$$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\4 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} = (1\ \ 4)$$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\4 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} = (1\ \ 4\ \ 3)$$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\4 & 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} =(1\ \ 4\ \ 2\ \ 3) $$ $$ \begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} = (1\ \ 4)(2\ \ 3)$$

لطفا برای گسترش و ادامه فعالیت محفل ریاضی از آن حمایت کنید:

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...