به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
100 بازدید
در دبیرستان توسط alineysi (733 امتیاز)

به چند طریق می‌توان زیر مجموعه هایAوBوC را از مجموعه {۱,2,3,4} انتخاب کرد به طوری داشته باشیم A-(B U C)=(A-B)U(A-C)

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط amir7788 (2,931 امتیاز)
ویرایش شده توسط amir7788

از تساوی بالا به کمک نمودار ون می توان نتیجه گرفت کهA فقط با B یا فقط با C اشتراک ندارد یعنی اگر A با B اشتراک داشته باشه آنگاه با C هم اشتراک داره بنابراین شمارش حالتها با اشتراک سه مجموعه می شماریم. اشتراک سه مجموعه D در نظر می گیریم. یعنی

توضیحات تصویر

5 حالت زیر با کمک نکته زیر برای Dداریم:

نکته مهم: تعداد انتخاب مجموعه های X وY که در رابطه زیر صدق می کنند برابر $3^n $ $$X \bigcup Y= {1,2,3,...,n} $$

حالت اول) D مجموعه 4 عضوی باشه در این صورت فقط یک حالت داریم یعنی D=A=B=C

حالت دوم( D سه عضوی باشه در این صورت انتخاب D چهار طریق می باشه اما انتخاب سه مجموعه روی عضو چهارمی به یکی از دو زیر است اگر مجموعه A همان D باشه مچموعه هایB وC به سه طریق عضو چهارم دارند و اگرA عضو چهارم داشته باشه آنگاه B وC عضو چهارم ندارند. بنابراین در این حالت به 16 طریق انجام می شود. (4 در 4)

حالت سوم( D یه مجموعه 2 عضوی باشه پس D به 6 طریق میتوان انتخاب کرد اگرAهمان دو عضو اشتراک باشه آنگاه B اجتماع Cبه 9 طریق می توان انتخاب کرد (نکته مهم) پس در این حالت هم 54 طریق می توان شمرد. و اگر A یه عضو سومی داشته باشه(2) آنگاه B اجتماع Cبه 3 طریق می توان انتخاب کرد (نکته مهم) پس در این حالت هم 6 طریق می توان شمرد و اگرA همان مجموعه چهار عضوی باشه بنابه حالت اول یک حالت داریم در نتیجه حالت سوم 61 می باشه

حالت چهارمD یک عضوی باشه پس D به 4 طریق بدست می آید اگرA همان یک عضو یعنیD باشه آنگاه B اجتماع Cبه 27 طریق می توان انتخاب کرد (نکته مهم) پس در این حالت هم 108 طریق می توان شمرد. اگر A یه عضو دومی داشته باشه(3) آنگاه B اجتماع Cبه 9 طریق می توان انتخاب کرد (نکته مهم) پس در این حالت هم 108طریق می توان شمرد،اگر A سه عضوی باشه(3)آنگاه B اجتماع Cبه 3طریق می توان انتخاب کرد (نکته مهم) پس در این حالت هم 36طریق می توان شمرد و اگرAبرابرD باشه این هم یک طریق می باشد در نهایت حالت چهارم به252 طریق می باشد

حالت پنجمD تهی باشه آنگاه برای A صفر تا 4 عضوی اتفاق می افتد که به ترتیب انتخاب A. برابر 1 بعدی 4 بعدی 6 بعدی 4 و 1می باشه که با همان ترتیب برای Bاجنماع C داریم 81 بعدی 27 بعدی 9 بعدی 3 و 1 می باشد در نتیجه تعداد حالت پنجم برابر است با $$ 1×81+4×27+6×9+4×3+1×1 =256 $$ مجموع 5 حالت برابر $$ 1+16+61+252+256=589 $$

0 امتیاز
قبل توسط

در کتاب ترکیبیات علیپور ص ۳۵ چندین نمونه این مسئله حل شده

روش حل: یک راه اینه که از راه تناطر یک به یک بریم ولی من این رو پیشنهاد می کنم برای کنکور هم سرعت خوبی داره نمودار ون رو میکشیم ۸ ناحیه به وجود میاد و طبق فرض سوال ناحیه های A-(B U C) =(A-B)U(A-C) پس این دو ناحیه رو یکی در نظر می گیریم کلا میشه ۶ ناحیه پس هر عدد ۶ حالت برای نشستن دارد جواب: ۶ به توان ۴

برای این روش می تونید به کتاب تست ریاضی ۱ خیلی سبز فصل ۶ ص ۳۴۵ سوال ۳۸ مراجعه کنید


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...